تاثیر استفاده از دیوارهای XPS بر طراحی سازه و وزن آن_ساختمان بیست طبقه با سازه فلزی

تاثیر استفاده از دیوارهای XPS بر طراحی سازه و وزن آن_ساختمان بیست طبقه با سازه فلزی

"واحد تحقیق و توسعه شرکت ثمین صنعت تیراژه"

پيش گفتار:
 
به منظور بررسی تاثیر استفاده از دیوارهای XPS   به جای مصالح سنتی بر طراحی سازه، دوساختمان 20 طبقه متعارف اسکلت فلزی به صورت جداگانه مدل سازی و طراحی شده که در یکی از ساختمان ها دیوارها از مصالح سنتی و در ساختمان دیگر از دیوارهای  XPS  استفاده شده است. ساختمان های مورد نظر دارای 20 طبقه که شامل 3 طبقه زیرزمین، طبقه همکف و 16 طبقه مسکونی می باشد.
 
سازه طراحی شده برای ساختمان، فولادی با سيستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی ویژه در راستای شمالی-جنوبی و در راستای شرقی-غربی است. كف طبقات، دال بتنی همراه با تيرهای فولادی فرعی نگهدارنده (سيستم سقف کامپوزيت) می باشد. پی سازه از نوع گسترده می باشد.  
سه طبقه زیرزمین با دیوارهای پیرامونی بتنی به صورت صلب در نظر گرفته شده و تراز پایه طبقه همکف در نظر گرفته شده است.