تاثیر استفاده از دیوارهای XPS بر طراحی سازه و وزن آن_ساختمان هفت طبقه با سازه فلزی

تاثیر استفاده از دیوارهای XPS بر طراحی سازه و وزن آن_ساختمان هفت طبقه با سازه فلزی

"واحد تحقیق و توسعه شرکت ثمین صنعت تیراژه"


پيش گفتار:

 

به منظور بررسی تاثیر استفاده از دیوارهای XPS   به جای مصالح سنتی بر طراحی سازه، دوساختمان 20 طبقه متعارف اسکلت فلزی به صورت جداگانه مدل سازی و طراحی شده که در یکی از ساختمان ها دیوارها از مصالح سنتی و در ساختمان دیگر از دیوارهای  XPS  استفاده شده است. ساختمان های مورد نظر دارای 20 طبقه که شامل 3 طبقه زیرزمین، طبقه همکف و 16 طبقه مسکونی می باشد.


13 شهریور 1395